Menu

เนื้อหาในเว็บไซต์บางส่วนยยังไม่เสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุงใหม่
และจะเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นเร็วๆนี้


       โรงเรียนห้วยทรายวิทยาเปิดการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้น อนุบาล 2-3 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยก่อน 16 พฤษภาคม ของทุกปี หรือก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ของทุกปีการศึกษา โรงเรียนจะเปิดการรับสมัครนักเรียนชั้น อนุบาล 2 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่จะเข้าเรียนใหม่ ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนห้วยทรายวิทยา
       1. บ้านโนนลประทาน หมู่ที่ 7 ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
       2. บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 4 ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
       3. หมู่ที่ 7 ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
และเขตพื้นที่ใกล้เคียงที่ผู้ปกครองสะดวก และประสงค์ที่จะนำนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนห้วยทรายวิทยา

เกณฑ์อายุการรับนักเรียน
       นักเรียนที่จะสมัครเข้าเรียนในระดับดับชั้นอนุบาล 2 จะต้องมีการอายุครบ 4 ปีบริบูรณ์ ก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม
       นักเรียนที่จะสมัครเข้าเรียนในระดับดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จะต้องมีอายุครบ 6 ปี บริบูรณ์ ก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม

ขั้นตอนและหลักฐานการสมัครเข้าเรียน
1. ผู้ปกครองตรวจสอบเด็กในความปกครองว่ามีอายุตามเกณฑ์ในชั้นที่จะสมัครเข้าเรียนหรือไม่
2. ติดต่อรับแบบฟอร์มใบสมัครเข้าเรียนได้ที่โรงเรียนห้วยทรายวิทยา หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่ ดาวน์โหลดใบสมัคร และกรอกข้อมูลลงในใบสมัครให้ครบถ้วน
3. แนบหลักฐานประกอบการสมัครดังนี้
       3.1 สำเนาสูติบัตรนักเรียน
       3.2 สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
       3.3 สำเนาทะเบียนบ้านบิดา
       3.4 สำเนาทะเบียนบ้านมารดา
       3.5 สำเนาบัตรประชาชนบิดา
       3.6 สำเนาบัตรประชาชนมารดา
       3.7 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ติดบนใบสมัคร จำนวน 1 รูป)
       3.8 อื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล เป็นต้น(ถ้ามี)
4. ส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครได้ที่ห้องอำนวยการ/ห้องธุรการ หรือ ฝ่ายทะเบียน/ห้องคอมพิวเตอร์