Menu

เนื้อหาในเว็บไซต์บางส่วนยยังไม่เสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุงใหม่
และจะเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นเร็วๆนี้

( นางวาสนา เทศนา )
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทรายวิทยา

ลำดับ
รายนาม
วุฒิการศึกษา
ดำรงแหน่ง
1 นายสังวาล ชุมปัญญา พ.ม. 1 พ.ค. 2517 - 1 พ.ค. 2520
2 ส.ท.จันทร์เพชร วงศ์กาฬสินธุ์ ค.บ. 1 มิ.ย. 2520 - 30 ก.ย. 2540
3 นายเด็จชัย ถิ่นปัญจา ค.บ. 1 ต.ค. 2540 - 30 มี.ค. 2547
4 นายสิทธิพร พัฒนิบูลย์ ค.บ. 1 ก.ย. 2547 - 30 ก.ย. 2554
5 นายเกษม นรภาร ศษ.ม. 13 ธ.ค. 2554 - 30 ก.ย. 2561
6 นางวาสนา เทศนา ศษ.ม.บริหารการศึกษา 31 ต.ค. 2561 - ปัจจุบัน