Menu

เนื้อหาในเว็บไซต์บางส่วนยยังไม่เสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุงใหม่
และจะเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นเร็วๆนี้

คณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 (ปัจจุบัน)เด็กชายนนท์ธิชัย ทองปือ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ประธานนักเรียน


เด็กหญิงชลิสา คนคล่อง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รองประธานนักเรียน


เด็กหญิงอโรชา ผันผ่อน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
กรรมการ


เด็กชายกองปราบ ทับพิลา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
กรรมการ


เด็กชายวรปกรณ์ สารีแก้ว
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
กรรมการ/เลขานุการ