Menu

เนื้อหาในเว็บไซต์บางส่วนยยังไม่เสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุงใหม่
และจะเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นเร็วๆนี้

บุคลากรทางการศึกษานางสาวกันต์ภิฎฌาย์ อินทรีย์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
วิชาเอก ค.บ.ภาษาอังกฤษ