Menu

เนื้อหาในเว็บไซต์บางส่วนยยังไม่เสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุงใหม่
และจะเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นเร็วๆนี้

บุคลากรระดับประถมศึกษานางสาวจารุวรรณ จิราภรณ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
วิชาเอก ค.บ.นาฏศิลป์
ครูประจำชั้น ป.3


นางเปรมทิพย์ คำทะเนตร
ตำแหน่ง ครู คศ.1
วิชาเอก ค.บ.ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ป.1


นางชไมพร มาละอินทร์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ค.บ.การแนะแนว
ครูประจำชั้น ป.2


นางสาวปรีดานุช แดนรักษ์
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1
วิชาเอก ค.บ.สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูประจำชั้น ป.2


นายกิตติทัช สุวรรณจันทร์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิชาเอก ค.บ.วิทยาศาสตร์
ครูประจำชั้น ป.6


นางทัศรา ภูศรีฐาน
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ค.บ.ประถมศึกษา
ครูประจำชั้น ป.4


นางสาวอัญรินทร์ แก้วอินธิ
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วิชาเอก ค.บ.สังคมศึกษา
ครูประจำชั้น ป.4


นางสาวเพ็ญสว่าง อ่อนคำหล้า
ตำแหน่ง คศ.1
วิชาเอก ค.บ.คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ป.5


นางพิศมัย ภูละคร
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ค.บ.ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้น ป.5


นางสาววรารัตน์ ไพยเสน
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ศษ.บ.ประถมศึกษา
ครูประจำชั้น ป.6