Menu

เนื้อหาในเว็บไซต์บางส่วนยยังไม่เสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุงใหม่
และจะเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นเร็วๆนี้

       วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 โรงเรียนห้วยทรายวิทยา จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชน ด้านคุณธรรมสู่สังคมนักเรียน ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยในกิจกิจกรรมมีผู้เข้าร่วมโครงการคือระดับชั้น อ. 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยได้รับเกียรติจาก นางวาสนา เทศนา ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทรายวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิด โดยในกิจกรรมทั้งวันได้มีการ ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยะธรรม เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมได้ตระหนักและเข้าใจ พร้อมสอดแทรกการสันทนาการจากวิทยากรภายในโรงเรียน อันประกอบไปด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา หลังจากนั้น ได้มีการให้นักเรียนนำเสนอโครงงานจริยธรรม ที่เกิดจากการระดมความคิดของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

ชมภาพเพิ่มเติม