Menu

เนื้อหาในเว็บไซต์บางส่วนยยังไม่เสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุงใหม่
และจะเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นเร็วๆนี้

      โรงเรียนห้วยทรายวิทยา เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้น อนุบาล 2(อายุ 4 ขวบ) และ ชั้น ป.1 ในปีการศึกษา 2566 โดยสามารถติดต่อขอรับใบสมัครหรือส่งหลักฐานประจำตัวได้ที่โรงเรียนห้วยทรายวิทยา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หลักฐานประกอบการสมัคร (อย่างละ 1 ฉบับ)

       - สำเนาสูติบัตรนักเรียน
       - สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
       - สำเนาทะเบียนบ้านบิดา
       - สำเนาทะเบียนบ้านมารดา
       - สำเนาบัตรประชาชนบิดา
       - สำเนาบัตรประชาชนมารดา
       - รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
       - อื่น ๆ ถ้ามี เช่น สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ กรณีชื่อในเอกสารไม่ตรงกัน
รับใบสมัครได้ที่โรงเรียนห้วยทรายวิทยา หรือสามารถดาวน์ใบสมัครได้ที่ ดาวน์โหลดใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบที่โรงเรียนห้วยทรายวิทยา ในวันและเวลาราชการ
สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์ดังต่อไปนี้
       042-707-846
       099-025-0398
       085-463-7419
       089-847-0033
       084-391-2438
หรือติดต่อสอบถามผ่าน Facebook Messenger Click