Menu

เนื้อหาในเว็บไซต์บางส่วนยยังไม่เสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุงใหม่
และจะเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นเร็วๆนี้

บุคลากรระดับประถมศึกษานางชไมพร มาละอินทร์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ค.บ.การแนะแนว
ครูประจำชั้น ป.1


นางประไพพรรณ วรนาม
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก วท.บ.คหกรรมทั่วไป
ครูประจำชั้น ป.2


นางวิภานี แสนบรรดิษฐ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ค.บ.ประถมศึกษา
ครูประจำชั้น ป.3


นางทัศรา ภูศรีฐาน
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ค.บ.ประถมศึกษา
ครูประจำชั้น ป.4


นางเปรมทิพย์ คำทะเนตร
ตำแหน่ง ครู คศ.1
วิชาเอก ค.บ.ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ป.5


นางสาววรารัตน์ ไพยเสน
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ศษ.บ.ประถมศึกษา
ครูประจำชั้น ป.6


นายชัชวาลย์ เกษนัต
ตำแหน่ง ครู คศ. 1
วิชาเอก ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี


นางสาวเพ็ญสว่าง อ่อนคำหล้า
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิชาเอก ค.บ.คณิตศาสตร์
ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์


นางสาวณิชนันท์ มาละอินทร์
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วิชาเอก ศป.บ.ศิลปะการแสดง
ครูสอนวิชาดนตรี/นาฏศิลป์


นางสาวอัญรินทร์ แก้วอินธิ
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วิชาเอก ค.บ.สังคมศึกษา
ครูสอนวิชาสังคมศึกษา