สถานที่ติดต่อ

หมู่ 7 บ้านโนนชลประทาน

ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี 47000

เวลาทำการ

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์

เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 042-707-846

เว็บไซต์ : www.huaysai.ac.th

then

slide 2

 ประวัติความเป็นมา โรงเรียนห้วยทรายวิทยา

"โรงเรียนห้วยทรายวิทยา" เดิม ชื่อโรงเรียนบ้านห้วยทราย ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านโนนชลประทาน หมู่ที่ 7 ตำบลพังขว้างอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร มีเนื้อที่ 9 ไร่เศษ โดยชาวบ้านห้วยทราย บ้านโนนชลประทาน และบ้านน้อยหัวคู ได้บริจาคเงินซื้อเป็นเงิน 1,500 บาท และได้เปิดเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง เมื่อ พ.ศ.2509

 

ปี พ.ศ. 2517 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นโรงเรียนเอกเทศถาวร ตามหนังสือองค์การบริหารส่วน จังหวัดสกลนคร ที่ 1822/2517 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2517 เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 

ในปี พ.ศ.2521 ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อว่า “โรงเรียนห้วยทรายวิทยา” เนื่องจากมีนักเรียนจาก 3 หมู่บ้านมาเข้าเรียน และในปีเดียวกันนี้คณะครู คณะกรรมการการศึกษาและชาบ้าน 3 หมู่บ้านได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อซื้อที่ดินจำนวน 11 ไร่ เป็นเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) เพื่อมอบให้เป็นสมบัติของทางราชการ รวมเป็นเนื้อที่ 20 ไร่ 2 งาน 64 ตารางวา