Menu

บุคลากรระดับประถมศึกษานางชไมพร มาละอินทร์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ค.บ.การแนะแนว
ครูประจำชั้น ป.1


นางประไพพรรณ วรนาม
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก วท.บ.คหกรรมทั่วไป
ครูประจำชั้น ป.2


นางวิภานี แสนบรรดิษฐ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ค.บ.ประถมศึกษา
ครูประจำชั้น ป.3


นางทัศรา ภูศรีฐาน
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ค.บ.ประถมศึกษา
ครูประจำชั้น ป.4


นายภาสกร มั่งสวัสดิ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ค.บ.เทคโนโลยีฯ
ครูประจำชั้น ป.5


นางสาววรารัตน์ ไพยเสน
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ศษ.บ.ประถมศึกษา
ครูประจำชั้น ป.6


นายชัชวาลย์ เกษนัต
ตำแหน่ง ครู คศ. 1
วิชาเอก ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครูสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโลยี


นางเปรมทิพย์ คำทะเนตร
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิชาเอก ค.บ.ภาษาไทย
ครูสอนวิชาภาษาไทย


นางสาวณิชนันท์ มาละอินทร์
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วิชาเอก ศป.บ.ศิลปะการแสดง
ครูสอนวิชาดนตรี/นาฏศิลป์
Go to top