Menu

       เด็กชายวรปกรณ์ สารีแก้ว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ จากการแข่งขันการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ในระดับศูนย์เครือข่าย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และได้เป็นตัวแทนของระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เข้าแข่งขััน ต่อในระดับภาคอีสานและระดับชาติ ณ จังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนห้วยทรายวิทยาจึงขอมอบเกียรติบัตร และรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเชิดชูความสามารถให้เป็น "คนดีศรีโรงเรียน" ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้ทำการมอบเกียรติในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ที่โรงเรียน ณ วันที่ 10 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อให้คณะครู บุคลากร รวมถึงคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองร่วมแสดงความยินดี

Go to top