Menu

       มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่เข้าร่วม และผ่านการอบรมในโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจัดโดยคณะนักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา รุ่นที่ 20/1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับมอบโดยตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนจึงขอชื่นชมในความมุ่งมั่นตั้งใจ และเป็นผู้ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมจนกิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

Go to top