Menu

       วันที่ 6 มีนาคม 2561 สถานีตำรวจภูธรตาดโตนได้ให้เกียรติทางมามอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนผู้จบหลักสูตร โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน หรือโครงการ DARE ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้รับความอนุเคราะห์จาก สภ.ตาดโตนในการมาให้ความรู้และสร้างความตระหนักเรื่อพิษภัยยาเสพติดแก่นักเรียนชั้น ป.5 และ ป.6

ชมภาพเพิ่มเติม
Go to top