Menu


       โรงเรียนห้วยทรายวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงร่วมกับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและศิษย์เก่าโรงเรียนห้วยทรายวิทยา จัดตั้งกองผ้าป่าเพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาวงดุริยางค์โรงเรียน และปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเพื่อให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
       ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและกุศลทานที่ท่านได้ทำในครั้งนี้ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุข และความเจริญตลอดไปเทอญ
# บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสกลนคร ชื่อบัญชี กองทุนผ้าป่าการศึกษา ร.ร.ห้วยทรายวิทยา #
เลขที่บัญชี ๔๑๒-๐-๒๔๒๐๖-๔ สอบถามโทร. ๐๔๒-๗๐๗-๘๔๖

กำหนดการ
   วันอังคารที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ (ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๕)
       เวลา 08.30 น. - รวมคณะศรัทธาตั้งกองผ้าป่าที่โรงเรียนห้วยทรายวิทยา
       เวลา 10.00 น. - พิธีถวายผ้าป่าสามัคคีศิษย์เก่าเพื่อการศึกษา
       เวลา 11.30 น. - ถวายเพลพระสงฆ์

ที่ปรึกษา ฝ่ายสงฆ์
       พระสมุห์กฤษณวัฒน์ กิตฺติปัญฺโญ รองเจ้าคณะตำบลพังขว้าง / เจ้าอาวาสวัดโนนชลประทานรังสฤษฎ์
       ท่านพระครูมงคล ธรรมฺนฺกิต  เจ้าอาวาสวัดน้อยหัวคู
       พระสมบูรณ์ สิริมงฺคโล  รักษาการแทน เจ้าอาวาสวัดสว่างรัตนาราม (วัดบ้านห้วยทราย)
       พระครูวิจิตรรัตนากร (พระเล็ก)

ที่ปรึกษา ฝ่ายฆราวาส
       ประธานกรรมการ
              นางวาสนา เทศนา  นางมนเทียน สุขศรี  นายมาลัย เสน่ห์ดี  นายสมศรี เสนาพันธ์

       กรรมการ
              นางประไพพรรณ วรนาม  นางวิภานี แสนบรรดิษฐ์  นางชไมพร มาละอินทร์  นางทัศรา ภูศรีฐาน  นางสาววรารัตน์ ไพยเสน  นายชัชวาลย์ เกษนัต  นางสาวลลิตา สร้อยมาลัย  นางเปรมทิพย์ คำทะเนตร  นางสาวเพ็ญสว่าง อ่อนคำหล้า  นางสาวนันธิดา ประสงค์ดี  นางสาวณิชนันท์ มาละอินทร์  นางสาวกันต์ภิฎฌาย์ อินทรีย์  นายชาตรี วดีศิริศักดิ์  นางสาวน้ำผึ้ง ยอดเจริญ  นายบุญเลิศ บุญชัย  นายเซ็ง สุขศรี  นายไพรัตน์ สารโท  นายชัยเชษฐา กาญจนศิริ  นายถอนไล ขำกลาง  นายอำมอน เพ็ญใจหาญ  นายถนอม กุลทอง  นายจันทร์ดี ศิลารักษ์  นายวิเชียร ศรีจูม  นายชีพ ยาทองไชย  นายอุทิศ สิทธิมณี  นายประถม แสนศรี  นายสุริยา สุวรดี  นายสมควร อินทะชัย  นางบัวลา ไตรยะถา  นางบัวลวน ผันผ่อน  นายจีรศักดิ์ คำเลิศ  ชาวบ้านห้วยทราย ชาวบ้านโนนชลประทาน และ ชาวบ้านน้อยหัวคู ทุกท่าน

คณะกรรมการสาย อุดร บริษัทกรุงศรีออโต้
       ประธานกรรมการ
              คุณสิทธิพร ศรีโชยโย

       กรรมการ
              คุณฐาปะนีย์ ประสงค์สุข คุณลำไย โคตุทา คุณกองสิน ประสงค์สุข

คณะกรรมการสาย คุณสุภาพร มันไร่
       ประธานกรรมการ
              คุณสุภาพร มันไร่ (พร้อมครอบครัว)  คุณอรอุมา นนทะโย  ป๋าพินิจ นิ่มนวล  คุณนิรัน ผากงคำ  คุณพรชัย ชาญนอก และครอบครัว ไชยเนตร คุณวิชัย อินทร์สวาท พร้อมครอบครัว คุณวีระ ถาโคตร

       รองประธานกรรมการ
              คุณรุ่งนภา สืบเพ็ง  คุณประภัสสร ศรีไสย  คุณอนันต์ แซ่ลิ้ม  คุณพัชรา อนุเอกจิตร  คุณทิวารักษ์ ก้อนแพง  คุณนงเยาว์ รินทร์ชม  คุณอรทัย มีเนตร  คุณบัวสวรรค์ เพียรทำดี  คุณฉัฐนันท์ แสงราม  MR.JUAN CARLOS LAZARTE  คุณบุญชู บุญปลีก พร้อมครอบครัว  คุณกฤชณัท ศรีเธาว์  คุณอุ้มยศ สีกะสัง  คุณบัญชา เกตุแจ้  คุณเอกมงคล กลีบพุดชา พร้อมครอบครัว  คุณสุชาติ กมลนาวิน  คุณธงธวัช ชายสา  คุณจตุพร เสริมเจริญกิจ  คุณนภาพร สุริโย  คุณกฤต น้อยทรงค์

       กรรมการ
              คุณธวารักษ์ ก้อนแพง

คณะกรรมการสาย คุณไพรวรรณ ศรีนวล
       ประธานกรรมการ
              คุณไพรวรรณ ศรีนวล

คณะกรรมการสาย คุณเกศิณี นาคอึ่ง
        ประธานกรรมการ
              คุณเกศิณี นาคอึ่ง

คณะกรรมการสาย คุณครูสำราญ คุณครูสายทอง สิงจานุสงค์
       ประธานกรรมการ
              คุณครูสำราญ สิงจานุสงค์ คุณครูสายทอง สิงจานุสงค์ คุณยายละเอียด อุปพงษ์

       กรรมการ
              คุณรพีวิชญ์ สิงจานุสงค์ คุณกฤษฎากร สิงจานุสงค์ คุณปราณี ศิริจันทพันธ์ คุณเทอดศักดิ์ หนูอินทร์  คุณพิมลรัตน์ พุฒศรี ว่าที่ร.ต.พิสิจฏ์ พุฒศรี คุณผุสดี ศรีธรรมา คุณจันทร์เพ็ญ คำพรหมมา  คุณถาวร ชาญนคร คุณจิรวดี หายชัย คุณมยุรี สำเภา คุณวรสิทธิ์ นาพงษ์  คุณรัฐรวี พินิจศักดิ์ คุณไพจิตร งิ้วสุภา คุณเครือฟ้า รันชิตโคตร คุณสุมาลี ปาระมี  คุณสุวนีย์ มนต์อินทร์ คุณศิริพร เถาวัลแก้ว คุณพรสวรรค์ ชาพา คุณวิรุฬห์ พุทธวงค์  คุณวนิดา เสนจันตะ คุณพัฒนา รันพิศาล คุณสุจิร สอนสกุล คุณกฤษณวัฒน์ เสนารักษ์  คุณพนิดา ยาทองไชย คุณคทาชร อรุณรัตน์ คุณอัจฉราภรณ์ จันทมาษ คุณพิราวรรณ แด้วมะ  คุณเจตสุดา แร่ถ่าย คุณโฉมวลี กุตระแสง คุณอธิภัทร มีชัย คุณภาณุพงศ์ พาดี  คุณอรดี พันธ์เสถียร คุณณัฐวรรณ ลาสิทธิ์ คุณภีรนันท์ ศิริจัทนพันธ์ คุณมณีรัตน์ ฮาดปากดี  ว่าที่ร้อนตรีไตรมินทร์ มะอินทร์ คุณวิทวัส ศิริจันทพันธ์ คุณจิราพร ภูวันนา คุณชนิดา จริตน้อม

คณะกรรมการสาย คุณจารุณี พรหมคุณ
       ประธานกรรมการ
              คุณจารุณี พรหมคุณ
       กรรมการ
              คุณพรไพรินทร์ สนิท

คณะกรรมการสาย คุณจิดาภา วานิชสุขสมบัติ
       ประธานกรรมการ
              คุณจิดาภา วานิชสุขสมบัติ

คณะกรรมการสาย คุณจิตติพงษ์ ผดุงจันทร์
       ประธานกรรมการ
              คุณจิตติพงษ์ ผดุงจันทร์

คณะกรรมการสาย คุณจิตนา ถิ่นนามน
       ประธานกรรมการ
              คุณจิตนา ถิ่นนามน

คณะกรรมการสาย คุณจิตพร บันยะรัตน์
       ประธานกรรมการ
              คุณจิตพร บันยะรัตน์

คณะกรรมการสาย คุณจิตรลัดดา การุณ
       ประธานกรรมการ
              คุณจิตรลัดดา การุณ

คณะกรรมการสาย คุณจิราวรรณ ทับประพันธ์
       ประธานกรรมการ
              คุณจิราวรรณ ทับประพันธ์

คณะกรรมการสาย คุณจุฬาวุธ มีกุศล
       ประธานกรรมการ
              คุณจุฬาวุธ มีกุศล

คณะกรรมการสาย คุณฉวีวรรณ มันยะรัตน์
       ประธานกรรมการ
              คุณฉวีวรรณ มันยะรัตน์ พร้อมครอบครัว  คุณพีระพงษ์ เหมสุวรรณ  คุณจำปี ภิบาลวงศ์ พร้อมครอบครัว  คุณวรายุทธ์ วงษาไทย  คุณศิวิตตา ศรีแพง พร้อมครอบครัว  คุณสงวน ทิพสุวรรณ  คุณมะลิวรรณ เจริญชัย พร้อมครอบครัว  คุณอำพร ทับภูมี พร้อมครอบครัว  คุณณัฐวัตร แก๊สสูงเนิน พร้อมครอบครัว  คุณวีระยุทธ์ กันฮะ  คุณธนภรณ์ บุญสุข พร้อมครอบครัว  คุณสุภาพร ยั่งยืน พร้อมครอบครัว  คุณวรวุทร กันฮะ และ คุณจามิกร คฑารัตน์ พร้อมครอบครัว  คุณสุรีรัตน์ วงษาไทย  คุณชูชาติ วงษาไทย  คุณวิโรจน์ ดาบสุวรรณ  คุณราวรรณ ดาบสุวรรณ  คุณลัดดาวรรณ แก้วบัณฑิต  คุณจิราภรณ์ ปลาสด  คุณธนภรณ์ บุญสุข พร้อมครอบครัว

คณะกรรมการสาย คุณชัยณรงค์ บุญเกิด
       ประธานกรรมการ
              คุณชัยณรงค์ บุญเกิด

คณะกรรมการสาย คุณชัยวัฒน์ การุณ
       ประธานกรรมการ
              คุณชัยวัฒน์ การุณ

คณะกรรมการสาย คุณชัยวัฒน์ ศรีจูม พร้อมครอบครัว
       ประธานกรรมการ
              คุณชัยวัฒน์ ศรีจูม พร้อมครอบครัว  คุณสุวิศิษฎ์ เกิดอุดม พร้อมครอบครัว  คุณโชคชัย เขียวประเสริฐโสภา พร้อมครอบครัว  คุณนันทศักดิ์ ไชยโย พร้อมครอบครัว  คุณสมพร เมืองงาม พร้อมครอบครัว  คุณศุภชัย จัทนา
       กรรมการ
              คุณพีระวัฒน์ พันธุ์ชนะ พร้อมครอบครัว คุณธนากร ศรวิชัย พร้อมครอบครัว คุณภานุมาศ รักสวน พร้อมครอบครัว  คุณรุ่งนภา พิมพ์กินรีย์ พร้อมครอบครัว คุณรณรงค์ กฤษฎาจิรวงศ์ พร้อมครอบครัว คุณเทวินทร์ ไชยปัญญา พร้อมครอบครัว  คุณณัฐวุฒิ นำพล พร้อมครอบครัว คุณประพันธุ์ ทรงสวัสดิ์ พร้อมครอบครัว คุณวิฑูรย์ ภูนาสูง พร้อมครอบครัว  คุณกัมปนาท ใจเรือง พร้อมครอบครัว คุณอนุชา บุญมา พร้อมครอบครัว คุณเสน่ห์ อ่อนทุม พร้อมครอบครัว  คุณศุภชัย ปัญโญ พร้อมครอบครัว คุณนพภร โพธิ์สุข พร้อมครอบครัว คุณอดิรุจ สองสีใส พร้อมครอบครัว  คุณจิตตินันท์ เครือวัลย์ พร้อมครอบครัว คุณสุชาติ บุญมา พร้อมครอบครัว คุณอารมณ์ อยู่บุญ พร้อมครอบครัว

คณะกรรมการสาย คุณชาญชัย พานาดา
      ประธานกรรมการ
              นายชาญชัย พานาดา นางกลิ่นละออง พานาดา
       กรรมการ
              นางจุฬาภรณ์ ออมสิน คุณมลิวัลย์ พานาดา คุณวรางคณา พานาดา คุณดลนภา พานาดา
คุณวาทิต พานาดา คุณวัชพล งอนลาด คุณญาณัจฉรา ออมสิน คุณภัทราพิราม ออมสิน
เด็กชายณาณพัฒน์ พานาดา เด็กชายพัสกร พานาดา

คณะกรรมการสาย คุณดานัย อินทะสร้อย
       ประธานกรรมการ
              คุณดานัย อินทะสร้อย

คณะกรรมการสาย คุณตาฉลอง คุณยายสุทิน สิงหันต์
       ประธานกรรมการ
              คุณตาฉลอง สิงหันต์ คุณยายสุทิน สิงหันต์
       กรรมการ
              คุณสุรชัย เรียมแสน คุณอภิชญา เรียมแสน คุณสุพิชชญา เรียมแสน คุณชลกร เรียมแสน

คณะกรรมการสาย คุณทรงทรัพย์ อินทะสร้อย
       ประธานกรรมการ
              คุณทรงทรัพย์ อินทะสร้อย

คณะกรรมการสาย คุณธวัชชัย นาคอึ่ง
       ประธานกรรมการ
              คุณธวัชชัย นาคอึ่ง

คณะกรรมการสาย คุณนพรัตน์ คุณณัฐริกา เวียงสิมมา
       ประธานกรรมการ
              คุณนพรัตน์ คุณณัฐริกา เวียงสิมมา พร้อมครอบครัว
       รองประธานกรรมการ
              คุณภาคิน ยิ่งเสมอ คุณณัฐพงษ์ เวียงสิมมา
       กรรมการ
              คุณอนงค์ เวียงสิมมา คุณรัตนา เวียงสิมมา คุณโต ทาพิลา คุณบัวลี ทาพิลา  เด็กชายทยากร ยิ่งเสมอ เด็กชายภัทรพล ยิ่งเสมอ เด็กชายพลากร ยิ่งเสมอ คุณเอกพงษ์ ประหา  เด็กหญิง จันจิรา คำมา พร้อมครอบครัว เด็กหญิงจิรัตติกาล คำมา พร้อมครอบครัว คุณวิทวัตร เสียงสิมมา พร้อมครอบครัว  คุณอุทุมพร ฤาไกร คุณอรปรียา กมลคร คุณวรสศรินทร์ นามวงค์ คุณกิติพงษ์ เวียงสิมมา (ศิษย์เก่ารุ่นปี 33)

คณะกรรมการสาย คุณนิธิพรรณ สิทธิมณี
       ประธานกรรมการ
              คุณนิธิพรรณ สิทธิมณี

คณะกรรมการสาย คุณบุญทัน กล้าหาญ
       ประธานกรรมการ
              คุณบุญทัน กล้าหาญ

คณะกรรมการสาย คุณพรสวรรค์ หงษ์สา
       ประธานกรรมการ
              คุณพรสวรรค์ หงษ์สา

คณะกรรมการสาย คุณภัทรวดี ลี
       ประธานกรรมการ
              คุณภัทรวดี ลี

คณะกรรมการสาย คุณมณเฑรียร กำยาน
       ประธานกรรมการ
              คุณมณเฑรียร กำยาน

คณะกรรมการสาย คุณยวนใจ การุณ
       ประธานกรรมการ
              คุณยวนใจ การุณ

คณะกรรมการสาย คุณยายหวานเย็น กุศลสูงเนิน
       ประธานกรรมการ
              คุณยายหวานเย็น กุศลสูงเนิน
       กรรมการ
              คุณตาธีรเชษฐ์ อุปพงษ์ คุณเชิดชัย กุศลสูงเนิน คุณแจ่มจันทร์ กุศลสูงเนิน  นางสาวชฎาภรณ์ กุศลสูงเนิน เด็กหญิงชุติกาญจน์ กุศลสูงเนิน

คณะกรรมการสาย คุณยายออมสิน บุตรพรหม
       ประธานกรรมการ
              คุณยายออมสิน บุตรพรหม คุณติณณารดา จักรพันธ์ เด็กชายเตชินท์ แก้วบุญตา

คณะกรรมการสาย คุณรจนวรรณ ทำเลดี
       ประธานกรรมการ
              คุณรจนวรรณ ทำเลดี

คณะกรรมการสาย คุณรัตนพร กันฮะ
       ประธานกรรมการ
              คุณรัตนพร กันฮะ คุณทองคำ ชัยโย  คุณวรวุทธ์ กันฮะ คุณวีระยุทธ์ กันฮะ คุณณัฐวัตร แก๊สสูงเนิน

คณะกรรมการสาย คุณเรียน ทอนอน้อย
       ประธานกรรมการ
              คุณเรียน ทอนอน้อย

คณะกรรมการสาย คุณเลียมสงวน ปฏิภาณพิพัฒน์
       ประธานกรรมการ
              คุณเลียมสงวน ปฏิภาณพิพัฒน์

คณะกรรมการสาย คุณวิจิตตา - คุณวิเชียร ช้างแก้ว
       ประธานกรรมการ
              คุณวิจิตตา - คุณวิเชียร ช้างแก้ว  คุณวัชรี ช้างแก้ว  คุณวิภาวี – คุณวิภาวินี ช้างแก้ว
       รองประธานกรรมการ
              คุณวิภาวี – คุณวิภาวินี ช้างแก้ว

คณะกรรมการสาย คุณวิรัตน์ ศรีจูม
       ประธานกรรมการ
              คุณวิรัตน์ ศรีจูม

คณะกรรมการสาย คุณวิลัยรักษ์ การุณ
       ประธานกรรมการ
              คุณวิลัยรักษ์ การุณ

คณะกรรมการสาย คุณศันสนีย์ มณีจักร
       ประธานกรรมการ
              คุณศันสนีย์ มณีจักร

คณะกรรมการสาย คุณสงกรานต์ มานะ
       ประธานกรรมการ
              คุณสงกรานต์ มานะ

คณะกรรมการสาย คุณสมคิด การุณ
       ประธานกรรมการ
              คุณสมคิด การุณ

คณะกรรมการสาย คุณสุภานันท์ ทองนิล พร้อมครอบครัว
       ประธานกรรมการ
              คุณสุภานันท์ ทองนิล พร้อมครอบครัว
       กรรมการ
              คุณกรรณิการ์ มงคล  คุณกาญจนา ศรีเอี่ยมเจริญ  คุณสุนิสา พรหมศรี  คุณวัฒนา ขำคม  คุณศันสนีย์ เข็มอ่อน คุณวัฒนา แซ่ลี

คณะกรรมการสาย คุณคุณสุมาลี หนูทอง
       ประธานกรรมการ
              คุณคุณสุมาลี หนูทอง

คณะกรรมการสาย คุณสุรพร การุณ
       ประธานกรรมการ
              คุณสุรพร การุณ

คณะกรรมการสาย คุณสุริยาภรณ์ บุญทรัพย์
       ประธานกรรมการ
              คุณสุริยาภรณ์ บุญทรัพย์

คณะกรรมการสาย คุณอนุกูล มีกุศล
       ประธานกรรมการ
              คุณอนุกูล มีกุศล

คณะกรรมการสาย คุณอมรรัตน์ เสนดี
       ประธานกรรมการ
              คุณอมรรัตน์ เสนดี  คุณกนกนาฏ เสวิสิทธิ์  คุณจิรัชปกรณ์ เตชะสุน  คุณสุพิชกรณ์ เตชะสุน  คุณบวรลักษณ์ ยิ้มใหญ่หลวง   คุณจิราภรณ์ พลอยแหวน   คุณภคพร พันธ์เดช พร้อมครอบครัว  คุณอภิชาต อุสาหพันธ์ พร้อมครอบครัว  คุณอภิเชษฐ์ ศิริขันธุ์ พร้อมครอบครัว

คณะกรรมการสาย คุณอัศนีกรณ์ บุญทรัพย์
       ประธานกรรมการ
              คุณอัศนีกรณ์ บุญทรัพย์

คณะกรรมการสาย คุณอานนท์ บรรหารบุตร
       ประธานกรรมการ
              คุณอานนท์ บรรหารบุตร

คณะกรรมการสาย คุณอำพร โคตรชุม
       ประธานกรรมการ
              คุณอำพร โคตรชุม

Go to top