Menu

      โรงเรียนห้วยทรายวิทยา เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้น อนุบาล 2(4ขวบ) และ ชั้น ป.1 ในปีการศึกษา 2563 โดยสามารถติดต่อขอรับใบสมัครหรือส่งหลักฐานประจำตัวได้ที่โรงเรียนห้วยทรายวิทยา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หลักฐานประกอบการสมัคร (อย่างละ 1 ฉบับ)

        สำเนาสูติบัตรนักเรียน
        สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
        สำเนาทะเบียนบ้านบิดา
        สำเนาทะเบียนบ้านมารดา
        สำเนาบัตรประชาชนบิดา
        สำเนาบัตรประชาชนมารดา
        รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
        อื่น ๆ ระบุ
รับใบสมัครได้ที่โรงเรียนห้วยทรายวิทยา หรือสามารถดาวน์ใบสมัครได้ที่ ดาวน์โหลดใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบที่โรงเรียนห้วยทรายวิทยา ในวันและเวลาราชการ
สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์ดังต่อไปนี้
       042-707-846
       099-025-0398
       085-463-7419
       089-847-0033
       084-391-2438
หรือติดต่อสอบถามผ่าน Facebook Messenger Click

Go to top