Menuโครงการ : ปรับปรุงระบบน้ำประปาสำหรับโรงเรียน
หน่วยงาน : โรงเรียนห้วยทรายวิทยา
ระยะเวลาดำเนินงาน : มีนาคม 2562 – กันยายน 2562
งบประมาณ : 200,000 บาทหลักการและเหตุผล
       โรงเรียนห้วยทรายวิทยา เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งอยู่ริมอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น ได้รับผลกระทบจากพายุเซินกา เมื่อปี พุทธศักราช 2560 ทำให้ระบบน้ำประปาของโรงเรียนได้รับผลกระทบไปด้วย คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนห้วยทรายวิทยา จึงมีมติให้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงถาวร มีความปลอดภัย และพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ แต่เนื่องจากว่าโรงเรียนห้วยทรายวิทยา มีงบประมาณจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอต่อการปรับปรุงซ่อมแซมได้ จึงได้จำทำแผนงานโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากภาคเอกชน

นิติบุคคลต่างๆขึ้น

วัตถุประสงค์
       1. เพื่อปรับปรุงระบบน้ำประปา โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอ
       2. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับครูนักเรียนและผู้ปกครองที่เข้ามาใช้บริการ

เป้าหมาย
       เชิงคุณภาพ
              1.มีระบบน้ำประปาใช้ในกิจกรรมของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
       เชิงปริมาณ
              1.มีระบบน้ำประปาใช้ได้ทุกจุดทุกพื้นที่ภายในโรงเรียน

งบประมาณในการดำเนินการ
      ประมาณการของบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงานโดยประมาณ (ตามแบบ) รวมทั้งสิ้น 200,000 บาท

ชื่อผู้เกี่ยวข้องในโครงการ
       1. นางสาววรารัตน์ ไพยเสน
       2. นายภาสกร มั่งสวัสดิ์
       3. นายชัชวาลย์ เกษนัต
       4. นายชาตรี  วดีศิริศักดิ์


ดาวน์โหลดไฟล์ผังโครงการ (PDF)Go to top