Menu

ประกาศโรงเรียนห้วยทรายวิทยา
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2562
.....................................................................

        เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 นโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนห้วยทรายวิทยา จึงขอรับนักเรียนเข้าเรียนปีการศึกษา 2562 ระดับก่อนการศึกษา จำนวน 1 ห้องเรียน (อนุบาล 2) และ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1 ห้องเรียน (ประถมศึกษาปีที่ 1)

โดยมีรายละเอียดตามประกาศดังนี้

Go to top