Menu

กำหนดการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู

โรงเรียนห้วยทรายวิทยา

ประจำปีการศึกษา 2561

วันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนห้วยทรายวิทยา

 

เวลา                                           กิจกรรม

08.30 น.                                     เข้าแถวเคารพธงชาติ

09.15 น.                                     นักเรียนพร้อมกันที่อาคารเอนกประสงค์

09.30 น.                                     ประธานในพิธี (ผู้อำนวยการโรงเรียน) มาถึงบริเวณงาน

                                                          - บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ (ผู้ร่วมงานพร้อมกันยืนตรง)

                                                          - ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย (ทุกคนพนมมือ)

                                                          - ประธานประจำที่แท่นรับคำกล่าวรายงาน (ผู้เข้าร่วมนั่งลง)

                                                          - ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม กล่าวรายงาน

                                                          - ประธานในพิธีกล่าวเปิดพิธี

                                                          - ประธานในพิธีเจิมหนังสือ เสร็จแล้วเข้านั่งประจำที่

09.45 น.                                     คณะครูนั่งประจำที่เก้าอี้

09.50 น.                                     ดำเนินกิจกรรมพิธีไหว้ครู

                                                          - ตัวแทนนักเรียนกล่าวคำสดุดี (ประธานนักเรียน)

                                                          - ตัวแทนนักเรียนนำกล่าวคำไหว้ครู (ปาเจรา)

                                                          - ตัวแทนทักเรียนนำกล่าวคำปฏิญาณ

                                                          - ตัวแทนนักเรียนอ่านกลอน (ประธานนักเรียน)

                                                          - นักเรียนร่วมร้อง และบรรเลงเพลงพระคุณที่สาม

10.00 น.                                     ตัวแทนนักเรียนถือพานทุกระดับชั้น นำพานดอกไม้ขึ้นไหว้ครู         

10.15 น.                                     นักเรียนระดับอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 นำกรวยดอกไม้ขึ้นไหว้-

                                                    ครูตามลำดับชั้น

10.30 น.                                     ครูอาวุโสให้โอวาทแก่นักเรียน

10.35  น.                                    กิจกรรมอื่นๆตามความเหมาะสม

11.00 น.                                     เสร็จสิ้นพิธี                                   

 

หมายเหตุ : กำหนดการและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

Go to top