Menu

       โรงเรียนห้วยทรายวิทยา มีกำหนดการประชุมผู้ปกครอง การเตรียมความพร้อมนักเรียน เพื่อทำการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยมีกำหนดการดังนี้

Go to top