Menu

       วันที่ 4 พฤษจิกายน 2563 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้มาจัดกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล โดยเป็นนักศึกษาจาก สาขาวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ในกิจกรรมมีการสันทนาการเพื่อสร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆโรงเรียนห้วยทรายวิทยา สลับกับกาารมีกิิจกรรมที่สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ เพื่อให้เด็กได้มีภูมิคุ้มกันในการอยู่ในสังคมที่มีความรวดเร็วในการสื่่อสาร มีสติในการรับรู้สื่อข่าวสาร ทางโรงเรียนห้วยทรายวิทยาจึงขอขอบคุณคณะนักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้ต้อนรับทางคณะอีกครั้งในโอกาสต่อไป

ชมภาพเพิ่มเติม
Go to top