Menu

       21 ตุลาคม 2563 โรงเรียนห้วยทรายวิทยา ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง 6 ไปทัศนะศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ โดยมีจุดมุ่งหมายคือจังหวัดนครพนม โดยสถานที่แรก ได้เดินทางไปเยี่ยมชม “อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์” ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่บ้านมิตรภาพไทย-เวียดนาม ตื่นเต้นให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี บ้านนาจอก ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม จากนั้นเดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดโลกของปลาแม่น้ำโขง และพักรับประทานอาหารที่ร้านอาหารชาบูฟูจิ ต่อจากนั้นได้พานักเรียนเที่ยวชมบรรยากาศของตัวจังหวัดนครพนม รวมถึงบรรยากาศริมฝั่งโขง สถานที่สุดท้ายได้เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้ผ่อนคลายและสนุกสนานกับการแวะชมสัตว์ต่างๆที่ไร่กาแฟขี้ชะมด BLUEGOLD จากกิจกรรมดังกล่าวนับว่าเป็นกิจกรรมที่เปิดประสบการณ์นอกห้องเรียนในการส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่และสร้างความสนุกสนาน

ชมภาพเพิ่มเติม
Go to top