Menu

       วันที่ 23 กันยายน 2563 โรงเรียนห้วยทรายวิทยาได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 และ ศูนย์อำนวยการเครือข่าย ห้วยยาง-พังขว้าง โดย นายบุญทรง สุนทรส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์) เป็นประธานกรรมการ ดร.โชติกา กุณสิทธิ์ กรรมการ และ นายนพดล แสนบรรดิษฐ์ กรรมการ/เลขานุการ ในการประเมินผู้บริหารโรงเรียนในศูนย์อำนวยการเครือข่ายห้วยยางพังขว้าง ครั้งที่ 2 ปี 2563 ซึ่งเป็นการประเมินผลการดำเนินงานในรอบ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563 โดยโรงเรียนห้วยทรายวิทยาได้นำเสนอผลการปฏับัติงานและผลงานในด้าน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร รวมถึงการระดมทรัพยากรจากภายนอกในการพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน

ชมภาพเพิ่มเติม
Go to top