Menu

       โรงเรียนห้วยทรายวิทยา จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งในปีนี้จัดตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 จึงได้เลื่อนมาเป็นวันดังกล่าว พิธีไหว้ครูเป็นพิธีสำคัญที่โรงเรียนได้จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมเคารพบูชา และมอบตัวเป็นศิษย์ เพราะครูถือเป็นปูชนียบุคคล ที่เป็นผู้ให้ความรู้ ทั้งด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้นักเรียนซาบซึ่ง และแสดงออกซึ่งความกตัญญู กตเวที ในพระคุณของคุณครู

ชมภาพเพิ่มเติม
Go to top