Menu

       เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 โรงเรียนห้วยทรายวิทยาได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนภายใต้โครงการป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษา และโครงการโพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ปีการศึกษา 2563 (ภายใต้โรงเรียนคำพ่อสอน) ซึ่งได้มีการเชิญวิทยากรจำนวน 2 ท่าน คือ นายระพีพัฒน์ แดนรักษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนคร และ (นางสาววิภาลัย บงบุตร เจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบลพังขว้างใต้ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงพิษภัยของอบายมุข ทั้งยาเสพติด เหล้า บุหรี่ เพื่อให้นำไปยึดถือปฏิบัติ และนำไปขยายผลเพื่อเชิญชวนให้ผู้ปกครอง พ่อแม่ ลด ละ เลิก อบายมุขต่างๆ ที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

ชมภาพเพิ่มเติม
Go to top