Menu

       วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนห้วยทรายวิทยา โดยฝ่ายกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อสรรหานักเรียนผู้ทำหน้าที่ประธานนักเรียน เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมประธิปไตยในโรงเรียน และปลูกฝัง ให้นักเรียนรู้จักสิทธิ และหน้าที่ขั้นพื้นฐานในระดับโรงเรียนของนักเรียน โดยในปีนี้มีนักเรียนลงสมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียนจำนวน 6 คน ซึ่งผลการนับคะแนนเลือกตั้งปรากฏว่า ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุดเป็นอันดับ 1 คือ ด.ญ.นภา ดงธรรม ซึ่งทำให้ได้รับตำแหน่งประธานนักเรียนปีการศึกษา 2563 และอันดับที่ 2 คือ ด.ช.ธันวา กุลทอง ได้รับตำแหน่งรองประธานนักเรียน โดยทั้ง 2 เป็นผลมาจากการใช้สิทธิเลือกตั้ง และเสียงส่วนมาก ในการเลือกนักเรียนผู้มีคุณสมบัติในการทำหน้าที่ประธาน และรองประธานนักเรียน

ชมภาพเพิ่มเติม
Go to top