Menu

       วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 มีการเดินขบวนรณรงค์ จิตอาสาต่อต้านยาเสพติดเพื่อถวายในหลวง และโครงการโพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ปีการศึกษา 2563 (ภายใต้โรงเรียนคำพ่อสอน) ซึ่งจุดประสงค์ของการรณรงค์ในวันนี้เพื่อให้สอดคล้องกับทั้ง 3 โครงการ โดยในกิจกรรมมีการเดิน ขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประชาสัมพันธ์ชักชวนให้ชุนงด ลด ละเลิก การดื่มเหล้า และจากนั้นมีการเดินขบวนไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น เพื่อสำรวจบริเวณใกล้เคียง และร่วมกันเก็บขยะในพืนที่เพื่อบำเพ็ยประโยชน์ตามจุดประสงค์จิตอาสา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เกิดจากความร่วมมือของ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน พร้อมใจกันปฏิบัติกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อประโยชน์แก่ตนเอง โรงเรยีน และชุมชน





ชมภาพเพิ่มเติม
Go to top