Menu

       การเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน นอกเหนือจากการป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว อีกสิ่งที่หนึ่งที่เรามีความเป็นห่วงนักเรยีนคือโรคไข้เลือดออก ดังนั้นในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 โรงเรียนห้วยทรายวิทยา ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่สาธารณะสุข อสม. และเจ้าหน้าที่ภาคสนาม ที่ทำการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย ทั้งยังมีการสำรวจจุดเสี่ยงและแหล่งที่ยุงลายเพาะพันธ์พร้อมกำจัด และให้คำแนะนำแก่บุคลากรในการป้องกันและเฝ้าระวัง ในโอกาสนี้โรงเรียนห้วยทรายวิทยา ขอขอบพระุคุณทางคณะ รพ.สต.พังขว้างเป็นอย่างยิ่ง

ชมภาพเพิ่มเติม
Go to top