Menu

       ทางโรงเรียนได้นำนักเรียนจำนวน 17 คน ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ การปลูกผักกางมุ้ง โดยเป็นโครงการกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ที่เป็นทุนสนับสนุนจาก กองทุนเพื่อความเสมอภาคด้านการศึกษา (กสศ.) สำหรับนักเรียนยากจนพิเศษ ในการส่งเสริมทักษะอาชีพ โดยการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาการปลูกผักกางมุ้งแบบปลอดสารพิษ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากคุณ ศาตนันทน์ แก้วสอาด ในการเป็นวิทยากรให้ความรู้และคำแนะนำ

ชมภาพเพิ่มเติม
Go to top