Menu

       วันที่ 10 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนห้วยทรายวิทยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ในคำขวัญ "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย" ซึ่งมีกิจกรรมการแสดงมากมาย พร้อมกับการทำพิธีมอบทุนการศึกษาจากผู้ใหญ่ใจดี อาทิ คุณครูสุมาลี หนูทอง คุณแม่ทองมี แสนบุญ คุณครูมนเทียน สุขศรี ร้อยเอกประทีบ-คุณครูทัศรา ภูศรีฐาน คุณกมลชนก จุ้ยถนอม ร้อยโทสิทธิชัย ต่อวรรณะ คุณณัฐศ์ธนันท์ โกษาแสง พร้อมกันนี้ ยังมีพิธีมอบระบบหอส่งน้ำประปาของโรงเรียน ที่ได้รับบริจาคงบประมาณในการก่อสร้างจำนวนเงิน 100,000 บาท จากคุณชัยเดช-คุณวราภรณ์ จึงสง่า พร้อมด้วยคุณเอกรัฐ จึงสง่า ซึ่งโครงการได้สร้างแล้วเสร็จไปในปี พ.ศ. 2562 และนอกจากนี้ ในกิจกรรมยังมีการรับบริจาคขนม และอาหารจากนักเรียน ผู้ปกครองและผู้ใหญ่อีกหลายท่าน หลายฝ่าย และโรงเรียนได้นำขนม และอาหารที่ได้รับบริจาคนั้น แจกจ่ายให้กับนักเรียน รวมถึงผู้ปกครองที่เข้ามาร่วมงานในวันนี้

ชมภาพเพิ่มเติม
Go to top