Menu

       เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะอาชีพในท้องถิ่น คือการร้อยมาลัย โดยเป็นการพัฒนาส่งเสริมให้กับนักเรียนจำนวน 17 คน ที่ได้รับงบประมาณค่าจัดกิจกรรมจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคด้านการศึกษา (กสศ.) โดยโรงเรียนห้วยทรายวิทยาได้เคยจัดกิจกรรมเช่นนี้แล้วใน ภาคเรียนที่ 1/2562 และในภาคเรียนที่ 2/2562 เป็นการต่อยอดทักษะฝีมือการร้อยมาลัยให้กับนักเรียนที่ได้รับงบสนับสนุนครั้งนี้

ชมภาพเพิ่มเติม
Go to top