Menu

       วันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนห้วยทรายวิทยาได้จัดกิจกรรมขึ้น เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยก่อนการเคลื่อนขบวนได้มีการอ่านสารจาก สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จากนั้นได้มีการเคลื่อนขบวนรณรงค์ไปตามหมู๋บ้าน ชุมชนใกล้เคียง เพื่อรณรงค์แสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้าน และป้องกันยาเสพติด ภายในคำขวัญต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 "มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด" และหลังจากเคลื่อนขบวนกลับมาถึงโรงเรียน ได้มีกิจกรรมทางวิชาการโดยการให้ความรู้ และพิษภัยจากยาเสพติดแก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงโทษ และภัยของยาเสพติด และกิจกรรมมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะการประกวดคำขวัญต่อต้านยาเสพติด พร้อมทั้งกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานแก่นักเรียนอีกมากมาย..

ชมภาพเพิ่มเติม
Go to top