Menu

       14 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมาโรงเรียนห้วยทรายวิทยาจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เชิญผู้ปกครองนักเรียนมาร่วมรับฟังผลการดำเนินงานของโรงเรียนตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา และแนวทางการดำเนินงานในปีการศึกษา 2562 พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ปกครอง ร่วมแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งเสนอปัญหา และวิธีการแก้ไข เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562 ดียิ่งๆขึ้นไป ทั้งนี้ในงานมีการแนะนำบุคลากรที่เข้ามาใหม่ เพื่อให้ผู้ปกครองรู้จักและรับทราบ

ชมภาพเพิ่มเติม
Go to top