Menu

       วันที่ 26 มีนาคม 2562 โรงเรียนห้วยทรายวิทยาจัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ วันบัณฑิตน้อย และเปิดโลกวิชาการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นการรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับปฐมวัย และ ระดับประถมศึกษา โดยมีการมอบทุนการศึกษาจำนวนหลายทุน อาธิ กองทุนพระเล็ก กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือปัจจัยพื้นฐานเด็กยากจน ทุนการศึกษาจากคุณชัยเดช-คุณเอกรัฐ จึงสง่า ในงานมีการแสดงต่างๆของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 5 โรงเรียนห้วยทรายวิทยาขอขอบพระคุณคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ให้เกียรติมาร่วมงาน และแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา

ชมภาพเพิ่มเติม
Go to top