Menu

       บรรยากาศการเป็นสถานที่รองรับคณะจิตสาอา และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เดินทางมา ณ อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น ในวันที่ 30 มกราคม 2562 ซึ่งโรงเรียนห้วยทรายวิทยาเป็นสถานที่รองรับ และเป็นสถานที่จอดรถ และบริการห้องน้ำห้องส้วม...

ชมภาพเพิ่มเติม
Go to top