จำนวนนักเรียนโรงเรียนห้วยทรายวิทยา ปีการศึกษา 2561
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 15 มกราคม 2562
ชั้น
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1 (อนุบาล 3 ขวบ)
2
4
6
อนุบาล 2 (อนุบาล 1 เดิม)
7
3
10
อนุบาล 3(อนุบาล 2 เดิม)
9
10
19
รวมอนุบาล
18
17
35
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
6
13
19
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
3
9
12
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
9
12
21
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
7
9
16
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
8
10
18
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
10
11
21
รวมประถมศึกษา
43
64
107
รวมทั้งหมด
61
81
142
Go to top