Menu
จำนวนนักเรียนโรงเรียนห้วยทรายวิทยา ปีการศึกษา 2562
ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562
ชั้น
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 2
9
6
15
อนุบาล 3
6
5
11
รวมอนุบาล
15
11
26
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
7
7
14
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
6
13
19
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
3
7
10
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
9
11
20
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
7
9
16
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
8
11
19
รวมประถมศึกษา
40
58
98
รวมทั้งหมด
56
69
124
Go to top