ชื่อ-สกุลตำแหน่ง
นาง วาสนา  เทศนาผู้อำนวยการโรงเรียน
นาง ชไมพร  มาละอินทร์ครู
นาง ประไพพรรณ  วรนามครู
นาง วิภานี  แสนบรรดิษฐ์ครู
นาง ทัศรา  ภูศรีฐานครู
น.ส. วรารัตน์  ไพยเสนครู
นาย ชัชวาลย์  เกษนัตครู
น.ส. ลลิตา  สร้อยมาลัยครู
นาง เปรมทิพย์  คำทะเนตรครู
น.ส. เพ็ญสว่าง  อ่อนคำหล้าครูผู้ช่วย
น.ส. อัญรินทร์  แก้วอินธิลูกจ้างชั่วคราว(ครู)
น.ส. นันธิดา  ประสงค์ดีลูกจ้างชั่วคราว(ครู)
น.ส. ณิชนันท์  มาละอินทร์ลูกจ้างชั่วคราว(ครู)
น.ส. กันต์ภิฎฌาย์  อินทรีย์ลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
รวมจำนวนบุคลากร14 คน