หมายเหตุ : รายการอาจไม่ตรงตามที่ได้ฝากจริงในวันล่าสุด เนื่องจากอยู่ระหว่างรอคีย์ข้อมูลบันทึกรายการฝากโดย
   -ชั้น ป.1,ป.2,ป.3,ป.4 จะมีการบันทึกรายการฝากทุกวันศุกร์ หรือวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์
   -ชั้น อ.2,อ.3,ป.5,ป.6 ให้สอบถามครูประจำชั้นที่รับฝาก หากรายการฝากที่ปรากฏยังไม่เป็นปัจจุบัน

ด.ญ.นภา ดงธรรม
ชั้น : ประถมศึกษาปีที่6

ยอดฝาก : 5,343 บาท
ยอดถอน : 5,343 บาท
ยอดคงเหลือ : 0 บาท
(ยอดถอนคือการถอนทุกสิ้นปีการศึกษาที่มีการทบมาทุกปี)
รายการเดินบัญชี
หน้าที่ [1][2][3][4][5][6]
ว/ด/ป ปีการศึกษา จำนวน ประเภทรายการ
ยอดฝากทั้งหมด : 5,343 บาท
ยอดถอนทั้งหมด : 5,343 บาท
ยอดคงเหลือสุทธิ : 0 บาท