ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร

คุณชัยเดช-คุณวราภรณ์ จึงสง่า
บริจาค 100,000 บาท
สร้างหอส่งน้ำประปาโรงเรียนห้วยทรายวิทยา

ศึกษาดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชุนชนพัฒนา

โรงเรียนสวย ค่ายมวยเด่น

บริการระบบสารสนเทศ

เข้าสู่เว็บไซต์

เข้าสู่เว็บไซต์หลักของโรงเรียนห้วยทรายวิทยา

ระบบ SMSS

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา School Management Support System : SMSS

E-Learning

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบเครือข่าย Internet แหล่งรวบรวมเนื้อหารายวิชา และแบบทดสอบสำหรับนักเรียนภายในโรงเรียน และบุคคลภายนอก

แกลอรี่

Update ภาพถ่ายกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนตลอดปีการศึกษา พร้อมให้บริการดาวน์โหลดภาพต้นฉบับเพื่อประกอบการจัดทำรายงานการจัดกิจกรรม

ObecLib ห้องสมุดอัตโนมัติ

ระบบงานบริการสืบค้น ยืม- คืน ทรัพยากรหนังสือ/สื่อสิ่งพิมพ์ และระบบตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการของสมาชิกห้องสมุด

พิมพ์เกียรติบัตรออนไลน์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร และใบอนุโมทนาบัตรออนไลน์ ให้บริการนักเรียนและท่านที่ได้รับเกียรติบัตรหรือใบอนุโมทนาบัตรจากทางโรงเรียน สามารถดาวน์โหลดและพิมพ์ได้จากระบบนี้

ดาวน์โหลด

ให้บริการดาวน์โหลดไฟล์ รวบรวมไฟล์ที่ใช้สำหรับดำเนินงานภายในโรงเรียน และการจัดการเรียนการสอน อาทิ แผนการจัดการเรียนรู้ โปรแกรมคำนวณผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และอื่นๆ

ตรวจสอบผลการเรียน

ระบบให้บริการตรวจสอบผลการเรียนรายปี สำหรับนักเรียน โดยสามารถกรอกเพียงเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนในการตรวจสอบ โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ School Mis ของ สพฐ.